CIOPAN
Wyłączenia prądu:

Brak informacji o wyłączeniach


Zamów (lub anuluj zamówione) powiadamianie e-mailem o wyłączeniach, odbiorze odpadów i nowych ogłoszeniach na tej stronie


NOWY WPIS
 

Terminarz wywozu odpadów w 2020 roku


aa odpady niesortowane - zmieszane (worki czarne)   -      odpady biodegradowalne i popiół (worki szare i brązowe)   -   bb odpady sortowane (worki zielone, niebieskie, żółte)   -      worki czerwone, gabaryty, sprzęt elektryczny i elektroniczny. Proszę zapoznać się ze szczegółową listą rodzajów odpadów na kalendarzu.

styczeń:  
16 - 1523

luty:  
13 - 12 - 20

marzec:  
12 - 11 - 19

kwiecień:  
16 - 15
- 23 - gabaryty 

maj:  
14-28 - 13
- 19

czerwiec:  
13-25 - 24
- 17

lipiec:   
9-23 - 22
   -   8 

sierpień:  
13-27 - 12

wrzesień:  
17 - 16
- 23

październik:  
22 - 21
- 28 - gabaryty 21

listopad:  
26 - 25
- 12

grudzień:  
19 - 18
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Retkowie jest czynny w soboty w godzinach od 9:00 do 14:00.
Odpady z gospodarstw odbiera Eko-Sam Bis, tel. 25 757 90 93, 501 584 490
strona: www.ekosambis.pl

Worek     - odpady niebezpieczne (wkładamy baterie, akumulatory, świetlówki, leki przeterminowane)

Worek     - szkło (wkładamy butelki, słoiki, opakowania po kosmetykach; nie wkładamy ceramiki, żarówek, szyb)

Worek     - odpady biodegradowalne (wkładamy resztki warzyw, resztki roślinne, fusy z herbaty i kawy, trociny, mokry papier, liście, trawę, zużyte pieluchy, odpady spożywcze)

Worek     - papier (wkładamy gazety, książki, tekturę, worki papierowe, kartony; nie wkładamy papieru z folią, kartonów po sokach i mleku, pieluch)

Worek     - tworzywa sztuczne (wkładamy czyste butelki po płynach i napojach, torby foliowe kartony po mleku i napojach, drobny metal, puszki; nie wkładamy opakowań po olejach, smarach, styropianu, zabawek, elektroniki)

Worek     - odpady niesegregowane (wkładamy odpady nie podlegające segregacji; nie wkładamy odpadów podlegających segregacji)

Worek     - popiół, żużel

Odpady należy wystawiać do godziny 7.00.

Proszę zapoznać się z listą na kalendarzu (dostępną też na stronie gminy), powyższa lista jest skrótowa; w razie niejasności najlepiej zatelefonować do firmy.
Terminarz wywozu odpadów 2020


EDYTUJEDYTUJ JAKO NOWYPRZENIEŚ DO ARCHIWUM aktualizacja: 09.01.2020
 

Internet bezprzewodowy

Na terenie wsi dostępny jest internet bezprzewodowy. Osoby zainteresowane proszone są o kontaktowanie się z firmą obsługującą:

Setup Systemy Komputerowe
Siennicka 12g
Mińsk Mazowiecki
tel. 606 304 960

Internet bezprzewodowy


EDYTUJEDYTUJ JAKO NOWYPRZENIEŚ DO ARCHIWUM aktualizacja: 01.04.2019
 

Apel Głównego Lekarza Weterynarii

Zdrowa, bezpieczna i dobra polska żywność jest naszym skarbem narodowym. Stały wzrost popytu na polskie mięso, mleko i jaja oraz produkty przetworzone jest źródłem dochodu dla wielu polskich rodzin.
Mając na względzie bezpieczeństwo produkowanej w Polsce żywności, zwracam się do Państwa z apelem i przypomnieniem o obowiązku posiadania w gospodarstwie dokumentacji potwierdzającej leczenie zwierząt.
Proszę pamiętać, że każdorazowe zastosowanie przez lekarza weterynarii produktów leczniczych powinno zakończyć się wystawieniem dokumentu potwierdzającego ten fakt.
Nieudokumentowane leczenie zwierząt gospodarskich może skutkować utratą części lub całości dopłat bezpośrednich.
Dokument potwierdzający leczenie zwierząt w gospodarstwie powinien być przechowywany przez okres pięciu lat. Na dokumencie tym powinien znajdować się podpis rolnika oraz podpis i pieczątka lekarza weterynarii.
Żądajcie od lekarzy weterynarii leczących Wasze zwierzęta takiego dokumentu. Jest to Państwa niezbywalne prawo i obowiązek lekarzy weterynarii leczących zwierzęta gospodarskie.
Apel Głównego Lekarza Weterynarii


EDYTUJEDYTUJ JAKO NOWYPRZENIEŚ DO ARCHIWUM aktualizacja: 18.04.2012
 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mińsku Mazowieckim przypomina, co następuje.

Zgodnie z § 4.1 rozporządzenia z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz. U. nr 207 poz. 1370), posiadacz zwierzęcia przeznaczonego do uboju gospodarczego (za wyjątkiem drobiu i zającowatych) informuje powiatowego lekarza weterynarii o zamiarze przeprowadzenia uboju. Informacja ta musi zostać przekazana co najmniej z 24 godzinnym wyprzedzeniem. W przypadku zgłoszenia uboju cieląt do 6 m-ca życia, owiec lub kóz informacja musi zostać przekazana w formie pisemnego powiadomienia, zawierającego dodatkowo oświadczenie o zagospodarowaniu na własny koszt materiału szczególnego ryzyka.

Ponadto przy uboju zwierząt na terenie gospodarstwa powinny być spełnione wymagania określone w przepisach o ochronie zwierząt i w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, a także w przepisach o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Oznacza to między innymi, że cielęta, kozy, owce powinny być oznakowane, w uboju domowym zwierzęta kopytne mogą być uśmiercane tylko po uprzednim pozbawieniu ich świadomości przez przyuczonego ubojowca, mięso świń, dzików oraz nutrii poddaje się badaniu na obecność włośni, a fakt uboju cieląt i świń musi zostać odnotowany w księdze rejestracji zwierząt i zgłoszony do oddziału terenowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Przyjęcie, przez pracowników biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zgłoszenia uboju zwierzęcia na użytek własny, wynikający z przepisów ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2008 r. nr 204 poz. 1281 ze zm.), nie jest uzależnione od spełnienia przez posiadacza zwierzęcia jakichkolwiek dodatkowych wymagań, np. przedstawienia zaświadczenia o zgłoszeniu uboju gospodarczego powiatowemu lekarzowi weterynarii, czy wyników badania mięsa w kierunku włośni.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mińsku Mazowieckim podtrzymuje gotowość służenia pomocą w przypadku, gdyby Państwo wyrażali zainteresowanie przeprowadzeniem spotkania informacyjnego dla posiadaczy zwierząt.
Wymagania przy uboju zwierząt


EDYTUJEDYTUJ JAKO NOWYPRZENIEŚ DO ARCHIWUM aktualizacja: 25.02.2012
 

STATUT SOŁECTWA CIOPAN z dnia 30 lipca 2004 r.

Rozdział I
Struktura organizacyjna sołectwa
§ 1.
Sołectwo jest jednostką pomocniczą w Gminie.
§ 2.
Ogół mieszkańców sołectwa stanowi wspólnotę samorządową sołectwa.
§ 3.
Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zabranie wiejskie.
§ 4.
Organem wykonawczym w sołectwie jest sołtys.
§ 5.
Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka.

Rozdział II
Zebranie wiejskie
§ 6.
Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa.
§ 7.
Zebranie wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb.
§ 8.
1. Zebranie wiejskie zwołuje sołtys:
- z własnej inicjatywy,
- z inicjatywy rady sołeckiej
- na żądanie co najmniej 1/5 wyborców zamieszkałych na terenie sołectwa,
- na polecenie Rady Gminy
2. Zebranie wiejskie w szczególnie uzasadnionych wypadkach może zwołać Wójt Gminy w porozumieniu z sołtysem i radą sołecką.Termin i miejsce zebrania wiejskiego należy podać do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie.
§ 10.
Zebranie wiejskie otwiera i przewodniczy jego obradom sołtys.
§ 11.
Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.
§ 12.
Zebranie wiejskie rozpatruje najważniejsze zadania należące do sołectwa, a w szczególności
- wykonanie na terenie sołectwa zadań wynikających z programów gospodarczych Gminy,
- korzystanie ze składników mienia przekazanego przez Radę Gminy,
- zaopatrzenie wsi w wodę pitną i służącą celom użytkowym,
- bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego,
- bezpieczeństwa przeciwpożarowego,
- warunków higieniczno-sanitarnych,
- podejmowania i wykonywania czynów społecznych,
- gromadzenia środków wpływających ze źródeł społecznych na realizację uchwał zebrania wiejskiego.
§ 13.
Zebranie wiejskie wybiera oraz odwołuje sołtysa i radę sołecką.

Rozdział III
Zasady i tryb wyboru sołtysa i rady sołeckiej
§ 14.
1. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 4 lata, licząc od dnia wyboru.
2. Wybory sołtysa i rady sołeckiej przeprowadza się w okresie 6 miesięcy od daty wyboru Rady Gminy.
§ 15.
Odpowiedzialnym za przeprowadzenie wyborów jest przewodniczący rady sołeckiej ustępującej kadencji.
§ 16.
1. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej wymagana jest obecność co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano niezbędnego quorum wybory w nowym terminie mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych na zebraniu
§ 17.
Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłaszanych bezpośrednio przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.Kandydat może sam zgłosić swoją kandydaturę.
§ 18.
Zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru sołtysa i rady sołeckiej przeprowadza się oddzielnie.
§ 19.
Kandydatem na sołtysa lub członka rady sołeckiej nie może być osoba skazana za przestępstwo popełnione z chęci zysku lub innych niskich pobudek.
§ 20.
Wybór sołtysa i członków rady następuje w głosowaniu tajnym i bezpośrednim.
§ 21.
1. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
2. W przypadku równej ilości głosów przewodniczący zebrania zarządza dodatkowe głosowanie, w którym kandydują tylko osoby, które uzyskały równą ilość głosów.
§ 22.
Dla przeprowadzenia głosowania powołuje się komisję w składzie:
przewodniczący i dwóch członków wybranych w głosowaniu jawnym spośród uczestników zebrania nie kandydujących na sołtysa lub członka rady sołeckiej.
§ 23.
Wyniki wyborów ogłasza komisja bezpośrednio po wyborze i z przeprowadzonych wyborów sporządza protokół w dwóch egzemplarzach, z których 1 w ciągu 14 dni przesyła Wójtowi Gminy.
§ 24.
Sołtys pełni swoją funkcję z dniem wyboru.
§ 25.
Sołtys i członkowie rady sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mogą być przez to zebranie odwołani przed upływem kadencji, jeśli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwał samorządu lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii środowiska.
§ 26.
Odwołanie z zajmowanej funkcji powinno być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanego i odbywa się w trybie wyborów.
§ 27.
W przypadku odwołania lub ustąpienia sołtysa albo członków rady sołeckiej, zebranie wiejskie przeprowadza wybory uzupełniające w terminie 1 miesiąca.
§ 28.
Wybory uzupełniające odbywają się według wyżej określonych zasad.

Rozdział IV
Zakres działania oraz obowiązki i prawa sołtysa
§ 29.
Sołtys organizuje wykonanie uchwał zebrania wiejskiego.
§ 30.
Organizuje współdziałanie mieszkańców w celu rozwiązywania problemów sołectwa na rzecz społeczności sołectwa.
§ 31.
Współuczestniczy w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Gminy konsultacji społecznej projektów uchwał Rady w sprawach o podstawowym znaczeniu dla sołectwa.
§ 32.
Współpracuje z radnymi z terenu sołectwa, ułatwia radnym kontakt z wyborcami w formie spotkań oraz kieruje do nich wnioski dotyczące sołectwa.
§ 33.
Może inkasować podatki i inne należności finansowe od mieszkańców sołectwa.
§ 34.
Realizuje zadania zlecone przez administrację samorządową.
§ 35.
Co najmniej raz w roku składa sprawozdania ze swej działalności na zebraniu wiejskim.
§ 36.
Bierze udział w naradach organizowanych przez Wójta.
§ 37.
Uczestniczy w Sesjach Rady Gminy i jest odpowiedzialny za przekazywanie informacji o rozpatrywanych przez Radę Gminy sprawach na sesjach.
§ 38.
Współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
§ 39.
Przed domem, w którym mieszka sołtys powinna znajdować się tablica z napisem „SOŁTYS”.
§ 40.
Sołtys używa pieczątki podłużnej z napisem u góry „Sołectwo Ciopan”, w środku dużymi literami „SOŁTYS” i u dołu „Gmina Stanisławów”.
§ 41.
Za swoje czynności sołtys może pobierać wynagrodzenie z tytułu prowadzenia inkasa podatków.
§ 42.
Za udział w sesjach może przysługiwać sołtysowi dieta na zasadach ustalonych przez Radę Gminy.
§ 43.
1. Wójt może zawiesić w czynnościach sołtysa, który nie wywiązuje się ze swoich obowiązków lub dopuścił się czynu dyskwalifikującego go w opinii środowiska. Zawieszenie nie może trwać dłużej niż 2 miesiące.
2. Przed upływem tego terminu Wójt występuje z wnioskiem do zebrania wiejskiego o odwołanie sołtysa lub podejmuje decyzję o anulowaniu zawieszenia.
3. Sołtys poprzedniej kadencji pełni swe obowiązki do czasu przejęcia ich przez nowo wybranego sołtysa.
4. Przekazanie obowiązków sołtysa następuje w obecności Wójta Gminy lub osoby przez niego wyznaczonej.

Rozdział V
Rada Sołecka
§ 44.
Rada Sołecka składa się z co najmniej z 3 osób.
§ 45.
Przewodniczącego Rady Sołeckiej wybiera Rada Sołecka spośród siebie bezpośrednio po wyborze.
§ 46.
Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje jej przewodniczący w zależności od potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku.
§ 47.
Rada Sołecka opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu projekt rocznego planu finansowo-rzeczowego w odniesieniu do dochodów własnych, a następnie raz w roku składa sprawozdanie z zadań określonych w planie finansowo - rzeczowym sołectwa.
§ 48.
Fundusze sołeckie gromadzone są na rachunku depozytowym Urzędu Gminy, a Rada Solecka wskazuje cele, na które te środki finansowe mogą być wydatkowane.
§ 49.
Obsługę finansowo-księgową sołectw zapewnia Wójt.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§ 50.
Sołectwo może z upoważnienia Rady Gminy załatwić sprawy z zakresu administracji publicznej.
§ 51.
Mieszkańcy sołectwa mogą wystąpić z inicjatywą lub uczestniczyć w konsultacjach nad projektem uchwały Rady Gminy w sprawie tworzenia, łączenia lub znoszenia sołectwa.
§ 52.
Wójt ma prawo kontroli i wstępu do pomieszczeń stanowiących mienie komunalne i przekazanych sołectwu do korzystania z tego mienia.
Statut sołectwa Ciopan


EDYTUJEDYTUJ JAKO NOWYPRZENIEŚ DO ARCHIWUM aktualizacja: 19.07.2011
tekst

ZAPISZ/ZAMKNIJANULUJ