CIOPAN
Wyłączenia prądu:

Brak informacji o wyłączeniach


Zamów (lub anuluj zamówione) powiadamianie e-mailem o wyłączeniach, odbiorze odpadów i nowych ogłoszeniach na tej stronie


NOWY WPIS
 

Terminarz wywozu odpadów w 2024 roku


Terminarz wywozu odpadów 2023


EDYTUJEDYTUJ JAKO NOWYPRZENIEŚ DO ARCHIWUM aktualizacja: 03.02.2023
 

Internet bezprzewodowy

Na terenie wsi dostępny jest internet bezprzewodowy. Osoby zainteresowane proszone są o kontaktowanie się z firmą obsługującą:

G12 Group Service
Siennicka 12g
Mińsk Mazowiecki
tel. 606 304 960

Internet bezprzewodowy


EDYTUJEDYTUJ JAKO NOWYPRZENIEŚ DO ARCHIWUM aktualizacja: 15.01.2023
 

STATUT SOŁECTWA CIOPAN z dnia 30 lipca 2004 r.

Rozdział I
Struktura organizacyjna sołectwa
§ 1.
Sołectwo jest jednostką pomocniczą w Gminie.
§ 2.
Ogół mieszkańców sołectwa stanowi wspólnotę samorządową sołectwa.
§ 3.
Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zabranie wiejskie.
§ 4.
Organem wykonawczym w sołectwie jest sołtys.
§ 5.
Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka.

Rozdział II
Zebranie wiejskie
§ 6.
Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa.
§ 7.
Zebranie wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb.
§ 8.
1. Zebranie wiejskie zwołuje sołtys:
- z własnej inicjatywy,
- z inicjatywy rady sołeckiej
- na żądanie co najmniej 1/5 wyborców zamieszkałych na terenie sołectwa,
- na polecenie Rady Gminy
2. Zebranie wiejskie w szczególnie uzasadnionych wypadkach może zwołać Wójt Gminy w porozumieniu z sołtysem i radą sołecką.Termin i miejsce zebrania wiejskiego należy podać do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie.
§ 10.
Zebranie wiejskie otwiera i przewodniczy jego obradom sołtys.
§ 11.
Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.
§ 12.
Zebranie wiejskie rozpatruje najważniejsze zadania należące do sołectwa, a w szczególności
- wykonanie na terenie sołectwa zadań wynikających z programów gospodarczych Gminy,
- korzystanie ze składników mienia przekazanego przez Radę Gminy,
- zaopatrzenie wsi w wodę pitną i służącą celom użytkowym,
- bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego,
- bezpieczeństwa przeciwpożarowego,
- warunków higieniczno-sanitarnych,
- podejmowania i wykonywania czynów społecznych,
- gromadzenia środków wpływających ze źródeł społecznych na realizację uchwał zebrania wiejskiego.
§ 13.
Zebranie wiejskie wybiera oraz odwołuje sołtysa i radę sołecką.

Rozdział III
Zasady i tryb wyboru sołtysa i rady sołeckiej
§ 14.
1. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 4 lata, licząc od dnia wyboru.
2. Wybory sołtysa i rady sołeckiej przeprowadza się w okresie 6 miesięcy od daty wyboru Rady Gminy.
§ 15.
Odpowiedzialnym za przeprowadzenie wyborów jest przewodniczący rady sołeckiej ustępującej kadencji.
§ 16.
1. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej wymagana jest obecność co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano niezbędnego quorum wybory w nowym terminie mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych na zebraniu
§ 17.
Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłaszanych bezpośrednio przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.Kandydat może sam zgłosić swoją kandydaturę.
§ 18.
Zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru sołtysa i rady sołeckiej przeprowadza się oddzielnie.
§ 19.
Kandydatem na sołtysa lub członka rady sołeckiej nie może być osoba skazana za przestępstwo popełnione z chęci zysku lub innych niskich pobudek.
§ 20.
Wybór sołtysa i członków rady następuje w głosowaniu tajnym i bezpośrednim.
§ 21.
1. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
2. W przypadku równej ilości głosów przewodniczący zebrania zarządza dodatkowe głosowanie, w którym kandydują tylko osoby, które uzyskały równą ilość głosów.
§ 22.
Dla przeprowadzenia głosowania powołuje się komisję w składzie:
przewodniczący i dwóch członków wybranych w głosowaniu jawnym spośród uczestników zebrania nie kandydujących na sołtysa lub członka rady sołeckiej.
§ 23.
Wyniki wyborów ogłasza komisja bezpośrednio po wyborze i z przeprowadzonych wyborów sporządza protokół w dwóch egzemplarzach, z których 1 w ciągu 14 dni przesyła Wójtowi Gminy.
§ 24.
Sołtys pełni swoją funkcję z dniem wyboru.
§ 25.
Sołtys i członkowie rady sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mogą być przez to zebranie odwołani przed upływem kadencji, jeśli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwał samorządu lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii środowiska.
§ 26.
Odwołanie z zajmowanej funkcji powinno być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanego i odbywa się w trybie wyborów.
§ 27.
W przypadku odwołania lub ustąpienia sołtysa albo członków rady sołeckiej, zebranie wiejskie przeprowadza wybory uzupełniające w terminie 1 miesiąca.
§ 28.
Wybory uzupełniające odbywają się według wyżej określonych zasad.

Rozdział IV
Zakres działania oraz obowiązki i prawa sołtysa
§ 29.
Sołtys organizuje wykonanie uchwał zebrania wiejskiego.
§ 30.
Organizuje współdziałanie mieszkańców w celu rozwiązywania problemów sołectwa na rzecz społeczności sołectwa.
§ 31.
Współuczestniczy w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Gminy konsultacji społecznej projektów uchwał Rady w sprawach o podstawowym znaczeniu dla sołectwa.
§ 32.
Współpracuje z radnymi z terenu sołectwa, ułatwia radnym kontakt z wyborcami w formie spotkań oraz kieruje do nich wnioski dotyczące sołectwa.
§ 33.
Może inkasować podatki i inne należności finansowe od mieszkańców sołectwa.
§ 34.
Realizuje zadania zlecone przez administrację samorządową.
§ 35.
Co najmniej raz w roku składa sprawozdania ze swej działalności na zebraniu wiejskim.
§ 36.
Bierze udział w naradach organizowanych przez Wójta.
§ 37.
Uczestniczy w Sesjach Rady Gminy i jest odpowiedzialny za przekazywanie informacji o rozpatrywanych przez Radę Gminy sprawach na sesjach.
§ 38.
Współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
§ 39.
Przed domem, w którym mieszka sołtys powinna znajdować się tablica z napisem „SOŁTYS”.
§ 40.
Sołtys używa pieczątki podłużnej z napisem u góry „Sołectwo Ciopan”, w środku dużymi literami „SOŁTYS” i u dołu „Gmina Stanisławów”.
§ 41.
Za swoje czynności sołtys może pobierać wynagrodzenie z tytułu prowadzenia inkasa podatków.
§ 42.
Za udział w sesjach może przysługiwać sołtysowi dieta na zasadach ustalonych przez Radę Gminy.
§ 43.
1. Wójt może zawiesić w czynnościach sołtysa, który nie wywiązuje się ze swoich obowiązków lub dopuścił się czynu dyskwalifikującego go w opinii środowiska. Zawieszenie nie może trwać dłużej niż 2 miesiące.
2. Przed upływem tego terminu Wójt występuje z wnioskiem do zebrania wiejskiego o odwołanie sołtysa lub podejmuje decyzję o anulowaniu zawieszenia.
3. Sołtys poprzedniej kadencji pełni swe obowiązki do czasu przejęcia ich przez nowo wybranego sołtysa.
4. Przekazanie obowiązków sołtysa następuje w obecności Wójta Gminy lub osoby przez niego wyznaczonej.

Rozdział V
Rada Sołecka
§ 44.
Rada Sołecka składa się z co najmniej z 3 osób.
§ 45.
Przewodniczącego Rady Sołeckiej wybiera Rada Sołecka spośród siebie bezpośrednio po wyborze.
§ 46.
Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje jej przewodniczący w zależności od potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku.
§ 47.
Rada Sołecka opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu projekt rocznego planu finansowo-rzeczowego w odniesieniu do dochodów własnych, a następnie raz w roku składa sprawozdanie z zadań określonych w planie finansowo - rzeczowym sołectwa.
§ 48.
Fundusze sołeckie gromadzone są na rachunku depozytowym Urzędu Gminy, a Rada Solecka wskazuje cele, na które te środki finansowe mogą być wydatkowane.
§ 49.
Obsługę finansowo-księgową sołectw zapewnia Wójt.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§ 50.
Sołectwo może z upoważnienia Rady Gminy załatwić sprawy z zakresu administracji publicznej.
§ 51.
Mieszkańcy sołectwa mogą wystąpić z inicjatywą lub uczestniczyć w konsultacjach nad projektem uchwały Rady Gminy w sprawie tworzenia, łączenia lub znoszenia sołectwa.
§ 52.
Wójt ma prawo kontroli i wstępu do pomieszczeń stanowiących mienie komunalne i przekazanych sołectwu do korzystania z tego mienia.
Statut sołectwa Ciopan


EDYTUJEDYTUJ JAKO NOWYPRZENIEŚ DO ARCHIWUM aktualizacja: 19.07.2011
tekst

ZAPISZ/ZAMKNIJANULUJ